New Page 1
Anasayfa  İletişim   Diplomat Magazine

New Page 1

New Page 1

 

İLK TEK TANRILI DİN
YAHUDİLİK

 
 
Tek tanrılı 3 büyük dinin en eskisi olan Yahudilik, Yahudi halkı için sadece bir din değil, aynı zamanda geleneksel bir yaşam biçimi. Yahudi dininin kuralları, “Musa’nın 5 kitabı” olarak da anılan “Tevrat”tan kaynaklanıyor.
 
Tıpkı Müslümanlar ve Hristiyanlar gibi, Yahudiler de Tanrının tek ve ebedi oldu- ğuna inanıyorlar. Tanrı’ya saygıda ve bağlılıkta kusur işlememek için, ibadetlerini aksatmamaya ve Tevrat’ta belirtilen kurallara uymaya çalışıyorlar. Ancak Yahudileri, diğer dinlerden ayıran en büyük fark, Yahudiliğin yaygınlaşması yolunda hiçbir çabaları nın olmaması. Hatta, denilebilir ki, başka bir dinden Yahudiliğe dönmek isteyen birine kolaylık dahi göstermiyorlar. Böyle bir talep olursa, din otoritelerinden oluşan bir heyet kişiyi topluluğa kabul edip etmemeye karar veriyor. Yani, kişi kendi başına karar verip Yahudi olamıyor. Doğal olarak, Yahudi dininde misyonerlik gibi faaliyetlerin de yeri yok. Bir başka özellik ise, bir Yahudinin başka dinden biriyle yaptığı karma evlilikten dünyaya gelen çocukların Yahudi dinine kabul edilmesinde anne’nin belirleyici olması. Eğer anne Yahudi ise, çocuk da Yahudi sayı lıyor. Ama, baba Yahudi ve anne başka bir dinin mensubu ise, çocuk Yahudi olamıyor.
 
Musa Peygamberin kurdu- ğu Yahudi dininin 3 kutsal kitabı var. “Ahd-i Atik” adı verilen bu dizinin birinci kitabı olan “Tevrat” dini kuralları anlatıyor ve kendi içinde 5 ayrı fasikülden oluşuyor. “Nevi’im” adı verilen ikinci kitapta Peygamberler anlatılıyor, üçüncü kitaba ise “Katuvim” deniliyor. Katuvim, “yazılar” anlamına geliyor. Yahudilerde ibadet, sabah, öğleden sonra ve gün batı- mından sonra olmak üzere, günde 3 defa yapılıyor. Dua şeklindeki bu ibadet genelde evde yapılıyor. Sinagoglar toplu ibadetler ve törenler için kullanılıyor. Din adamlarına Haham (veya Rabbi) deniliyor. Hahamlar, din kuralları veya töre konularında, halkı aydı nlatma işlevini yerine getiriyorlar.
 
Yahudi erkek çocukları, doğduktan sekiz gün sonra sünnet ediliyorlar. Buna “Brit Milah” deniyor. Ayrı ca kızlar 12, erkekler ise 13 yaşına geldiklerinde, dinî sorumluluk alma yaşına ulaşmış sayılıyorlar. Yahudilerde et ve sütlü ürünlerin bir arada yenmesi yasak. Ayrıca, domuz eti, kan içeren ürünler ve kabuklu deniz hayvanları da haram sayılıyor.
 
Tanrı’nın evrensel olduğunu kabul eden Yahudilere göre, ‹srail toprakları dünyanı n merkezi. Zaten bütün Yahudiler dua ederken yüzlerini Kudüs’e çeviriyorlar. Ve geleneksel olarak, tüm Yahudiler, yüzyı llardır hasretle Mesih’in gelmesini bekliyorlar. ‹nanı şa göre, bir gün Mesih gelecek ve ‹srail Peygamberlerinin ilân etmiş olduğu gibi, yeryüzü barışa ve huzura kavuşacak.

SAYFA GÖRÜNÜMÜ >>

Geri

Anasayfa

New Page 1